ĐỒNG HỒ

TÌM VỚI GOOGLE

http://i801.photobucket.com/albums/yy293/giang1974/P1010129.jpg

Nghe nhạc truyền thống

TỪ ĐIỂN ONLINE

MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ

TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN

TRUYỆN CƯỜI

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_1076.jpg CIMG3596.jpg CIMG3607.jpg CIMG3613.jpg CIMG3590.jpg CIMG3579.jpg CHUC_MUNG_GIANG_SINH.swf THAN_GUI_THCS_XUAN_VIEN.swf CIMG0045.jpg IMG_3356.jpg IMG_3350.jpg P1070719.jpg P1070708.jpg FILE0008.jpg Trong_dong_yen_lap.jpg Gifbig_5412190574231.gif Ai_yeu_Bac_Ho_Chi_Minh_hon_chung_em_nhi_dong__Dang_cap_nhat_NCT_3291614379.mp3 Ho_Chi_Minh_dep_nhat_ten_Nguoi.swf 0.Tinh_ta_bien_bac_dong_xanh.swf 0.Tinh_ta_bien_bac_dong_xanh.swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2012-2013 THẮNG LỢI MỚI

  Tuyên ngôn độc lập

  Mùa xuân Yên Lập

  Gốc > Bài viết > Văn bản ngành > Văn bản nhà trường >

  Cáo cáo công tác xây dựng đảng trong trường học

    
  §¶ng bé x· xu©n viªnChi bé tr­êng Thcs=============Sè: 09/BC §¶ng Céng s¶n ViÖt nam.=============Xu©n Viªn, ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 2010
                                  B¸o c¸oTæng kÕt c«ng t¸c §¶ng trong tr­êng häcN¨m : 2009  PhÇn thø nhÊtKÕt qu¶ l·nh ®¹o c«ng t¸c x©y dùng §¶ng trong tr­êng häc N¨m 2009         I. §Æc ®iÓm t×nh h×nh:           1. ThuËn lîi:

          C«ng t¸c §¶ng trong tr­êng häc ®· cÊp uû ®Þa ph­¬ng x¸c ®Þnh lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô chÝnh trÞ quan träng ë c¬ së.

         C¬ së vËt chÊt nhµ tr­êng ®­îc ®Çu t­ theo h­íng kiªn cè ho¸. Tõng b­íc ®¸p øng víi nhu cÇu c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c Gi¸o dôc trong thêi k× CNH, H§H ®Êt n­íc.

         NhËn thøc cña c¸n bé, ®¶ng viªn, gi¸o viªn trong nhµ tr­êng ®· cã sù chuyÓn biÕn tÝch cùc vÒ yªu cÇu, nhiÖm vô cña ng­êi lµm c«ng t¸c gi¸o dôc trong giai ®o¹n thùc hiÖn ®æi míi ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng.

        Lùc l­îng ®¶ng viªn trong chi bé ®ang tõng b­íc ®­îc trÎ ho¸ vµ chiÕm tû lÖ gÇn 100%. Chi bé thùc sù ®· ®ñ m¹nh ®Ó l·nh ®¹o toµn diÖn mäi ho¹t ®éng trong nhµ tr­êng.

       §¹i ®a sè phô huynh häc sinh ®· nhËn thøc kh¸ ®Çy ®ñ vÒ quyÒn lîi còng nh­ tr¸ch nhiÖm häc tËp cña con em. Mua s¾m ®Çy ®ñ s¸ch vë vµ ®å dïng häc tËp theo yªu cÇu cña nhµ tr­êng. C«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc tiÕp tôc ®­îc t¨ng c­êng vµ ®Èy m¹nh.

       VÒ tr×nh ®é ®µo t¹o cña ®éi ngò: gÇn 100% tõ chuÈn trë lªn. trong ®ã trªn chuÈn chiÕm 33,3%. Nh×n chung n¨ng lùc chuyªn m«n cña ®éi ngò kh¸ ®ång ®Òu, kh«ng cã gi¸o viªn xÕp lo¹i yÕu kÐm vÒ Chuyªn m«n- NghiÖp vô.

       Nh÷ng mÆt thuËn lîi trªn, lµ ®iÒu kiÖn quan träng gióp chi bé thùc hiÖn th¾ng lîi nhiÖm vô chÝnh trÞ mµ ®¶ng vµ nh©n d©n ®Þa ph­¬ng giao cho.

        2. Khã kh¨n:

           Lµ mét x· ®Æc biÖt khã kh¨n, ®êi sèng cña mét bé phËn nh©n d©n cßn khã kh¨n, ch­a cã ®iÒu kiÖn tèt cho con em tham gia häc tËp. NhËn thøc vÒ c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc ch­a ®Çy ®ñ, cßn t­ t­ëng û n¹i, bao cÊp.

           Tr×nh ®é ®µo t¹o cña gi¸o viªn tuy hÇu hÕt lµ ®· ®¹t tõ chuÈn trë lªn song sè gi¸o viªn ®¹t chuÈn nghÒ nghiÖp ch­a nhiÒu. §ßi hái ®éi ngò ph¶i nç lùc phÊn ®Êu, rÌn luyÖn, tù båi d­ìng n©ng cao n¨ng lùc chuyªn m«n vµ kÜ n¨ng s­ ph¹m míi cã thÓ ®¸p øng víi yªu cÇu ngµy cµng cao vÒ c«ng t¸c gi¸o dôc trong giai ®o¹n hiÖn nay.   

   II. KÕt qu¶ c«ng t¸c x©y dùng §¶ng trong tr­êng häc n¨m 2009:   1. VÒ c«ng t¸c l·nh ®¹o thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh trÞ:

         Chi bé ®· l·nh ®¹o ®¬n vÞ thùc hiÖn th¾ng lîi môc tiªu gi¸o dôc ®Ò ra. tÊt c¶ c¸c chØ tiªu ®¨ng kÝ thi ®ua ®Òu ®¹t vµ v­ît so víi kÕ ho¹ch ®Çu n¨m.  §Æc biÖt lµ tËp trung l·nh ®¹o ®¬n vÞ thùc hiÖn cuéc vËn ®éng "Häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh". Tæ chøc cho c¸n bé, ®¶ng viªn häc tËp chuÈn mùc ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh. Cuéc vËn ®éng ®· lµm chuyÓn biÕn m¹nh mÏ t­ t­ëng cña CB, §V vÒ gi¸ trÞ to lín cña tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh, gãp phÇn ®Èy lïi sù suy tho¸i vÒ t­ t­ëng chÝnh trÞ, ®¹o ®øc lèi sèng vµ c¸c tÖ n¹n x· héi x· héi kh¸c. Cñng cè niÒm tin cña nh©n d©n, phô huynh häc sinh vµo vai trß gi¸o dôc, sù g­¬ng mÉu cña ®éi ngò gi¸o viªn trong nhµ tr­êng. Cuéc vËn ®éng ®­îc triÓn khai g¾n liÒn víi thùc hiÖn NghÞ quyÕt ®¹i héi X cña §¶ng, lång ghÐp víi thùc hiÖn cuéc vËn ®éng"Hai kh«ng" víi 4 néi dung, cuéc vËn ®éng" mçi thÇy, c« gi¸o lµ mét tÊm g­¬ng ®¹o ®øc tù häc vµ s¸ng t¹o", phong trµo thi ®ua" X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc". §­a viÖc häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh vµo néi dung sinh ho¹t th­êng xuyªn, hµng th¸ng, trong sinh ho¹t chi bé th­êng k×, sinh ho¹t c«ng ®oµn, sinh ho¹t §éi. §©y chÝnh lµ c¬ héi gióp cho nhµ tr­êng thùc hiÖn th¾ng lîi  nhiÖm vô chÝnh trÞ  trªn ®Þa bµn. KÕt qu¶ cô thÓ nh­ sau:

                * §èi víi c¸c nh©n:

            + XÕp lo¹i chung:

                         . XuÊt s¾c:

                         . Kh¸:       

  + Lao ®éng Tiªn tiÕn: 

  + CST§:

    *§èi víi tËp thÓ:

                  - Tæv KHXH: ®¹t danh hiÖu TTL§TT

                   - Nhµ tr­êng: ®¹t TTL§TT

             + Danh hiÖu thi ®ua ®èi víi häc sinh nh­ sau:

                   . Häc sinh giái:

                     . Häc sinh Tiªn tiÕn:

                      . Ch¸u ngoan B¸c Hå:

               + Tû lÖ lªn líp th¼ng: 

               + Tû lÖ häc sinh líp 9 TN THCS: 57/62 =

               + KÕt qu¶ c¸c cuéc thi cÊp HuyÖn:

                    . Thi GVG cÊphuyÖn 5 §/c; GVG c¸p tØnh 1 §/c  

                    - HSG cÊp huyÖn 10 em

                                    

                  Do thùc hiÖn tèt c¸c ChØ thÞ, NghÞ quyÕt cña c¸c cÊp uû ®¶ng vÒ thùc hiÖn cuéc vËn ®éng" Häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh" g¾n víi cuéc vËn ®éng "Hai kh«ng " víi 4 néi dung nªn viÖc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh chÝnh x¸c h¬n, chÆt chÏ h¬n, tû lÖ häc sinh kh¸, giái t¨ng Ýt nh­ng ®· ph¶n ¸nh ®óng chÊt l­îng thùc chÊt. §iÒu ®ã chøng tá r»ng chÊt l­îng cña nhµ tr­êng ®¶m b¶o tÝnh æn ®Þnh vµ bÒn v÷ng. Bªn c¹nh ®ã chÊt l­îng häc sinh mòi nhän ch­a cËp víi møc chung cña TØnh, ch­a  ®¸p øng víi yªu cÇu hiÖn nay. §ßi hái chi bé ph¶i t¨ng c­êng h¬n n÷a c«ng t¸c l·nh chØ ®¹o vµ cã nh÷ng gi¶i ph¸p h÷u hiÖu ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng trªn trong nh÷ng n¨m tiÕp theo.

      2. C«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng:

          N¨m 2008 lµ n¨m tiÕp tôc thùc hiÖn NghÞ quyÕt sè 06-NQ/HU ngµy 08/5/2006 cña BCH ®¶ng bé huyÖn" vÒ ph¸t triÓn sù nghiÖp GD-§T giai ®o¹n 2006-2010" ®ång thêi tiÕp tôc thùc hiÖn ChØ thÞ sè 06-CT/TU ngµy 18/8/2006 cña BTV tØnh uû vµ ChØ thÞ sè 07-CT/HU ngµy 28/8/2006 cña BTV huyÖn uû "VÒ t¨ng c­êng sù l·nh ®¹o cña c¸c cÊp uû ®¶ng trong viÖc thùc hiÖn cuéc vËn ®éng"Hai kh«ng" víi 4 néi dung. §Ó thùc hiÖn cã hiÖu qu¶, ®­a NghÞ quyÕt cña BCH ®¶ng bé huyÖn, ChØ thÞ cña TØnh uû, HuyÖn uû vµ NghÞ quyÕt cña §¶ng uû ®Þa ph­¬ngvµo viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh trÞ cña nhµ tr­êng. Ngay tõ ®Çu n¨m häc, ®¶ng uû x· ®· chØ ®¹o c¸c chi bé trùc thuéc, ®Æc biÖt lµ c¸c chi bé tr­êng häc trªn ®Þa bµn tæ chøc cho c¸n bé, ®¶ng viªn qu¸n triÖt ®Çy ®ñ vµ nghiªm tóc néi dung c¸c ChØ thÞ, NghÞ quyÕt nh»m n©ng cao nhËn thøc, tr¸ch nhiÖm cña ®éi ngò gi¸o viªn. Bªn c¹nh ®ã, triÓn khai ®ång bé c¸c v¨n b¶n chØ ®¹o cña ngµnh, h­íng dÉn thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc míi, c¸c chñ tr­¬ng cña §¶ng, ChÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n­íc vÒ c«ng t¸c gi¸o dôc trong giai ®o¹n hiÖn nay.

    + §èi víi ®¶ng viªn:

        Gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng ®­îc thùc hiÖn th«ng qua c¸c k× sinh ho¹t chi bé, ®¶ng bé, häc tËp NghÞ quyÕt. Thùc hiÖn nghiªm tóc chÕ ®é sinh ho¹t theo quy ®Þnh, néi dung sinh ho¹t lu«n ®¶m b¶o 3 tÝnh chÊt ®ã lµ: L·nh ®¹o, chiÕn ®Êu vµ gi¸o dôc.

       + §èi víi c¸n bé, gi¸o viªn:

            Gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng ®­îc tæ chøc triÓn khai phï hîp víi tiÕn tr×nh n¨m häc, lång ghÐp víi nhiÖm vô chÝnh trÞ cña nhµ tr­êng.

       + §èi víi häc sinh:

             Tæ chøc cho c¸c em ®­îc häc tËp vµ lµm theo 5 ®iÒu B¸c Hå d¹y thiÕu niªn, nhi ®ång. Gi¸o dôc ®¹o ®øc, lèi sèng th«ng qua ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc néi kho¸ vµ ngo¹i kho¸. Båi d­ìng t­ t­ëng t×nh c¶m cho c¸c em qua viÖc tæ chøc c¸c phong trµo thi ®ua nh©n kØ niÖm c¸c ngµy lÔ lín trong n¨m.

             Th«ng qua nh÷ng viÖc lµm ®ã, nhËn thøc cña c¸n bé, ®¶ng viªn vµ häc sinh ®­îc n©ng lªn, t­ t­ëng æn ®Þnh, tin t­ëng vµo sù l·nh ®¹o cña §¶ng, chÊp hµnh tèt chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc, tÝch cùc häc tËp n©ng cao tr×nh ®é vÒ mäi mÆt, s½n sµng nhËn nhiÖm vô khi ®­îc ph©n c«ng. Th­êng xuyªn tu d­ìng rÌn luyÖn phÈm chÊt ®¹o ®øc, phong c¸ch ng­êi thÇy. Gãp phÇn x©y dùng ®éi ngò gi¸o viªn cã phÈm chÊt chÝnh trÞ, cã ®¹o ®øc, lèi sèng vµ t¸c phong nghÒ nghiÖp ®¸p øng víi yªu cÇu nhiÖm vô gi¶ng d¹y vµ gi¸o dôc trong giai ®o¹n hiÖn nay. KÕt qu¶ ph©n lo¹i ®¶ng viªn nh­ sau(18/20 ®/c tham gia ph©n lo¹i; 02 ®/c kh«ng ph©n lo¹i víi lÝ do kÕt n¹p d­íi 3 th¸ng).

          + §¶ng viªn ®ñ t­ c¸ch hoµn thµnh tèt nhiÖm vô:

          + §¶ng viªn ®ñ t­ c¸ch hoµn thµnh nhiÖm vô:

  Chi bé ®· bá phiÕu  b×nh bÇu ®­îc 01 ®/c ®ñ t­ c¸ch hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô, ®Ò nghÞ §¶ng uû x·  khen. §ã lµ c¸c ®/c: §inh ThÞ V©n Anh

             

                 

       Trong n¨m, kh«ng cã tr­êng hîp c¸n bé, ®¶ng viªn, häc sinh vi ph¹m ph¸p luËt, luËt ATGT, vi ph¹m ®¹o ®øc nhµ gi¸o vµ c¸c tÖ n¹n x· héi kh¸c.

   

  3. VÒ l·nh ®¹o x©y dùng chÝnh quyÒn vµ c¸c ®oµn thÓ trong nhµ tr­êng:

     Sau khi tiÕn hµnh ®¹i héi, chi bé ®· l·nh ®¹o c¸c ®oµn thÓ kiÖn toµn tæ chøc, x©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng. Chi bé ®· c©n nh¾c, lùa chän nh÷ng ®¶ng viªn cã uy tÝn, phÈm chÊt vµ n¨ng lùc phô tr¸ch c¸c tæ chøc, ®oµn thÓ nh­: Chñ tÞch C«ng ®oµn, Tæng phô tr¸ch §éi. Chi bé lu«n l¾ng nghe ý kiÕn, ph¸t huy søc m¹nh tËp thÓ, tæ chøc quÇn chóng tham gia thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh trÞ cña nhµ tr­êng. §ãng gãp tÝch cùc trong viÖc thùc hiÖn NghÞ quyÕt chi bé, ®ång thêi gi÷ mèi liªn hÖ chÆt chÏ víi c¸c ®oµn thÓ chÝnh trÞ x· héi ë ®Þa ph­¬ng ®Ó phèi hîp trong c«ng t¸c gi¸o dôc häc sinh. L·nh ®¹o ®¬n vÞ thùc hiÖn tèt c¸c tiªu chÝ quy ®Þnh vÒ c¬ quan v¨n ho¸.  TÝch cùc h­ëng øng cã hiÖu qu¶ c¸c cuéc vËn ®éng ñng hé tõ thiÖn nh­: ñng hé ngµy v× ng­êi nghÌo, ®ång bµo bÞ b·o lò, phô n÷ nghÌo, n¹n nh©n chÊt ®éc mµu da cam, x©y dùng nhµ c«ng vô...vµ mét sè cuéc vËn ®éng kh¸c do Ngµnh ph¸t ®éng.

      Chi bé ®· lµm tèt c«ng t¸c tham m­u víi cÊp uû, chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng ch¨m lo tu söa, n©ng cÊp c¬ së vËt chÊt.

       Tuyªn truyÒn vËn ®éng nh©n d©n thùc hiÖn quyÒn lîi vµ nghÜa vô cho con em ®i häc ®óng ®é tuæi, kh«ng cã t×nh tr¹ng häc sinh bá häc. NhËn thøc vÒ c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc ®· ®­îc c¶i thiÖn râ nÐt, gãp phÇn duy tr× ngµy cµng v÷ng ch¾c kÕt qu¶ phæ cËp gi¸o dôc trªn ®Þa bµn.

  Lu«n cè g½ng c¶i tiÕn n©ng cao chÊt l­îng sinh ho¹t chi bé. Trong sinh ho¹t, lu«n t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ®¶ng viªn ®­îc phª b×nh vµ tù phª b×nh. L·nh ®¹o chÝnh quyÒn thùc hiÖn tèt quy chÕ d©n chñ ë c¬ së. Do ®ã trong néi bé kh«ng cã  ®¬n th­ khiÕu n¹i, tè c¸o hoÆc hiÖn t­îng bÌ ph¸i mÊt ®oµn kÕt. §éi ngò ®Òu yªn t©m c«ng t¸c vµ hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao.

   

    4. VÒ thùc hiÖn nhiÖm vô x©y dùng tæ chøc ®¶ng: 

         Chi bé ®· g¾n kÕt c«ng t¸c x©y dùng chi bé víi viÖc thùc hiÖn cuéc vËn ®éng "Häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh" víi x©y dùng chÝnh quyÒn, tæ chøc C«ng ®oµn, §éi ThiÕu niªn Nhi ®ång v÷ng m¹nh. Lu«n chó träng c«ng t¸c båi d­ìng n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò nhµ gi¸o mµ tr­íc hÕt lµ Ban chi uû chi bé vµ ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng. §Ò ra chñ tr­¬ng, nhiÖm vô vµ biÖn ph¸p x©y dùng chi bé trong s¹ch v÷ng m¹nh; x©y dùng sù ®oµn kÕt thèng nhÊt trong ®¶ng; x©y dùng vµ thùc hiÖn quy chÕ lµm viÖc cña chi bé mét c¸ch nghiªm tóc.

      L·nh ®¹o c«ng t¸c qu¶n lÝ vµ ph©n c«ng nhiÖm vô cho ®¶ng viªn mét c¸ch hîp lÝ ph¸t huy ®­îc n¨ng lùc, së tr­êng c¸ nh©n; thùc hiÖn c«ng t¸c chän cö CB, §V tham gia häc tËp, ®µo t¹o, båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, trong n¨m cã 03 ®/c ®· tèt nghiÖp §¹i häc vµ 03 ®/c ®ang theo häc §¹i häc. Giíi thiÖu ®¶ng viªn ®ang c«ng t¸c gi÷ mèi liªn hÖ víi chi uû n¬i c­ tró,  100% CB, §V g­¬ng mÉu thùc hiÖn tèt H­¬ng ­íc còng nh­ c¸c quy ®Þnh cña khu d©n c­.

         C«ng t¸c kiÓm tra gi¸m s¸t ®­îc quan t©m th­êng xuyªn. Ban chi uû ®· x©y dùng kÕ ho¹ch kiÓm tra gi¸m s¸t theo chuyªn ®Ò mét c¸ch cô thÓ theo tõng quý phï hîp tõng giai ®o¹n trong n¨m häc nh­: KiÓm tra, gi¸m s¸t ®¶ng viªn chÊp hµnh §iÒu lÖ §¶ng, c¸c ChØ thÞ, NghÞ quyÕt, quy ®Þnh cña cÊp uû cÊp trªn vµ nhiÖm vô ®­îc giao; c«ng t¸c b¶o vÖ chÝnh trÞ néi bé ; c«ng t¸c ®Êu tranh chèng tham nhòng, l·ng phÝ, quan liªu vµ nh÷ng biÓu hiÖn tiªu cùc kh¸c trong §¶ng. KÕt qu¶ lµ 100% ®¶ng viªn thùc hiÖn tèt nhiÖm vô cña ng­êi ®¶ng viªn. Trong n¨m, chi bé ®· x©y dùng ®­îc 2 NghÞ quyÕt chuyªn ®Ò ®ã lµ: NghÞ quyÕt chuyªn ®Ò vÒ "x©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc" vµ NghÞ quyÕt chuyªn ®Ò vÒ "X©y dùng tr­êngTHCS ®¹t chuÈn quèc gia møc ®é I".Giao cho chÝnh quyÒn vµ c¸c ®oµn thÓ tæ chøc thùc hiÖn NghÞ quyÕt cña chi bé ®em l¹i hiÖu qu¶ tèt.

  *VÒ c«ng t¸c ph¸t triÓn ®¶ng :

          Chi bé lu«n quan t©m, ch¨m lo båi d­ìng t¹o nguån ph¸t triÓn ®¶ng viªn míi, bæ sung thªm lùc l­îng ®¶ng viªn trÎ cã b¶n lÜnh chÝnh trÞ, cã phÈm chÊt ®¹o ®øc vµ n¨ng lùc chuyªn m«n t¨ng thªm søc m¹nh cho ®¶ng. Trong n¨m, chi bé ®· kÕt n¹p ®­îc 02 ®¶ng viªn míi, gióp ®ì  02 ®/c ®ñ ®iÒu kiÖn chuyÓn ®¶ng chÝnh thøc.

  Tãm l¹i:

         C«ng t¸c x©y dùng §¶ng trong tr­êng häc n¨m 2009, cña chi bé tr­êng THCS ®· ®i vµo nÒn nÕp vµ cã chiÒu s©u. Vai trß l·nh ®¹o cña chi bé ®­îc thÓ hiÖn kh¸ râ nÐt. §©y lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng ®Ó nhµ tr­êng thùc hiÖn th¾ng lîi nhiÖm vô chÝnh trÞ mµ §¶ng vµ nh©n d©n ®Þa ph­¬ng giao cho. §¹t ®­îc kÕt qu¶ ®ã tr­íc hÕt lµ do sù l·nh ®¹o s©u s¸t vµ cã hiÖu qu¶ cña c¸c cÊp uû ®¶ng ®Þa ph­¬ng mµ ®Æc biÖt lµ sù quan t©m l·nh ®¹o trùc tiÕp cña ®¶ng uû x· Xu©n Viªn, sù nç lùc phÊn ®Êu v­¬n lªn cña c¸c ®ång chÝ ®¶ng viªn, gi¸o viªn trong nhµ tr­êng. C«ng t¸c §¶ng trong tr­êng häc ®­îc cñng cè vµ ph¸t triÓn ngµy cµng v÷ng ch¾c h¬n. Kh¼ng ®Þnh sù l·nh ®¹o toµn diÖn cña chi bé lµ hÕt søc quan träng vµ cÇn thiÕt ®ã lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh thµnh c«ng hay thÊt b¹i vÒ c«ng t¸c l·nh ®¹o viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh trÞ cña chi bé.  

    PhÇn thø haiPh­¬ng h­íng nhiÖm vô c«ng t¸c x©y dùng ®¶ng trong tr­êng häcN¨m 2010  I. Môc tiªu chung:

        T¨ng c­êng c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng vÒ chñ nghÜa M¸c-Lª nin vµ t­ t­ëng Hå ChÝ minh, ®­êng lèi chñ tr­¬ng cña §¶ng , chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n­íc, båi d­êng vµ rÌn luyÖn ®¹o ®øc c¸ch m¹ng cho ®éi ngò c¸n bé, ®¶ng viªn vµ häc sinhtrong nhµ tr­êng nh»m n©ng cao nhËn thøc vÒ lÝ t­ëng c¸ch m¹ng, vÒ chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch, nhiÖm vô vµ môc tiªu c¬ b¶n cña c«ng t¸c gi¸o dôc trong giai ®o¹n hiÖn nay. PhÊn ®Êu thùc hiÖn tèt nhiÖm vô gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ra thÕ hÖ häc sinh "Võa Hång, võa Chuyªn" kÕ tôc sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña §¶ng vµ nh©n d©n trong thêi k× ®Êt n­íc héi nhËp nÒn kinh tÕ quèc tÕ.

   II. Mét sè chØ tiªu chñ yÕu:

  - TiÕp tôc triÓn khai thùc hiÖn cuéc vËn ®éng "Häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh"g¾n víi cuéc vËn ®éng "Hai kh«ng" víi 4 néi dung; cuéc vËn ®éng "Mçi thÇy gi¸o, c« gi¸o lµ mét tÊm g­¬ng ®¹o ®øc tù häc vµ s¸ng t¹o" vµ phong trµo thi ®ua "X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc"

  - PhÊn ®Êu 100% ®¶ng viªn, c¸n bé, gi¸o viªn cã phÈm chÊt chÝnh trÞ, ®¹o ®øc lèi sèng xÕp lo¹i kh¸ vµ tèt. Kh«ng cã c¸n bé, ®¶ng viªn, häc sinh vi  LuËt ATGT, vi ph¹m ph¸p luËt, vi ph¹m ®¹o ®øc nhµ gi¸o vµ c¸c tÖ n¹n x· héi kh¸c.

  -TËp trung l·nh ®¹o nhµ tr­êng hoµn thiÖn tõng b­íc tiªu chuÈn quy ®Þnh cña tr­êng chuÈn quèc gia møc ®é I vµ ®¹t tiªu chuÈn tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc. §Ò nghÞ l·nh ®¹o c¸c cÊp kiÓm tra c«ng nhËn.

  - L·nh ®¹o ®¬n vÞ tiÕp tôc phÊn ®Êu duy tr×  tiªu chuÈn c¬ quan v¨n ho¸ xuÊt s¾c cÊp TØnh. Tæ chøc C«ng ®oµn phÊn ®Êu danh hiÖu C§CS v÷ng m¹nh cÊp TØnh. §éi thiÕu niªn phÊn ®Êu Liªn ®éi m¹nh cÊp TØnh. 

   - VÒ c«ng t¸c ph¸t triÓn §¶ng: Trong n¨m, phÊn ®Êu kÕt n¹p tõ 2 ®Õn 3 ®¶ng viªn míi.

  - PhÊn ®Êu chi bé tiÕp tôc ®¹t "Trong s¹ch- V÷ng m¹nh".

    III. NhiÖm vô vµ gi¶i ph¸p thùc hiÖn:

  - TiÕp tôc triÓn khai thùc hiÖn néi dung c¸c NghÞ quyÕt cña BCH §¶ng bé TØnh Phó Thä, NghÞ quyÕt cña BCH §¶ng bé HuyÖn Yªn LËp vÒ ph¸t triÓn sù nghiÖp GD&§T giai ®o¹n 2006 - 2010. Trong ®ã ®Æc biÖt chó träng c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng, ®¹o ®øc, lèi sèng. N©ng cao h¬n n÷a vai trß tr¸ch nhiÖm cña Ban chi uû chi bé, Ban gi¸m hiÖu vµ c¸c tæ chøc ®oµn thÓ trong nhµ tr­êng t¹o ra søc m¹nh tæng hîp trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh trÞ cña ®¬n vÞ.

  - Ph¸t huy vai trß l·nh ®¹o cña chi bé, x©y dùng tæ chøc §¶ng v÷ng m¹nh, ®ñ søc l·nh ®¹o toµn diÖn mäi ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng. Tõng b­íc n©ng cao hiÖu qu¶ c¸c k× sinh ho¹t chi bé, cã träng t©m, träng ®iÓm theo yªu cÇu nhiÖm vô n¨m häc.

  - Quan t©m c«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc ®­êng lèi, chñ tr­¬ng cña §¶ng, ChÝnh s¸ch, Ph¸p luËt cña Nhµ n­íc. CËp nhËt th«ng tin thêi sù hµng ngµy, chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch míi cho ®¶ng viªn vµ gi¸o viªn. Gióp nhµ tr­ênglu«n b¸m s¸t nhiÖm vô chÝnh trÞ cña ®Þa ph­¬ng vµ thùc tiÔn cuéc sèng.

  - TiÕp tôc cñng cè vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t huy vai trß c¸c ®oµn thÓ trong nhµ tr­êng, th­êng xuyªn gi¸o dôc lÝ t­ëng c¸ch m¹ng vµ lèi sèng lµnh m¹nh, kh«ng ®Ó tÖ n¹n x· héi x©m nhËp vµo m«i tr­êng gi¸o dôc. TiÕp tôc ®Èy m¹nh phong trµo thi ®ua "D¹y tèt- Häc tèt"; rÌn luyÖn t¸c phong lµm viÖc nghiªm tóc, khoa häc. Thùc hiÖn cuéc vËn ®éng "D©n chñ, kØ c­¬ng, t×nh th­¬ng, tr¸ch nhiÖm".Th­êng xuyªn tham gia phong trµo v¨n ho¸, v¨n nghÖ, thÓ dôc, thÓ thao. X©y dùng m«i tr­êng gi¸o dôc v¨n minh, xanh, s¹ch, ®Ñp vµ  an toµn. Tuyªn truyÒn, vËn ®éng c¸n bé, gi¸o viªn vµ häc sinh tÝch cùc, tù gi¸c tham gia c¸c ho¹t ®éng tõ thiÖn còng nh­ c¸c ho¹t ®éng x· héi kh¸c. 

   

           Trªn ®©y lµ néi dung b¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c §¶ng n¨m 2009 vµ ph­¬ng h­íng nhiÖm vô c¬ b¶n n¨m 2010 cña chi bé tr­êng THCS Xu©n Viªn./.

            N¬i nhËn:                                                           T/M  chi - §¶ng uû x· Xu©n Viªn.                                                             BÝ th­ - L­u chi bé.                                                                               Hoµng §øc Giang
  Nhắn tin cho tác giả
  Hoàng Đức Giang @ 11:07 23/03/2010
  Số lượt xem: 421
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  THÍ NGHIỆM LÀM SÔI NƯỚC ĐÁ

  Hướng dẫn | Liên hệ

  nhacnuoc03

  Hình ảnh nhacnuoc03  Mới! Du lịch ảo đến Nam Phi xem World Cup tại đây!

  Hình ảnh liên quan (3)

  Hình ảnh nhacnuoc02Hình ảnh nhacnuoc03Hình ảnh nhacnuoc05

  Người gửi

  ngondn ngondn
  Tên: Phạm Hữu Ngôn
  Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh
  Điện thoại: 0908.842285
  Website: http://360.yahoo.com/ngondn

  ©2010 SkyDoor - Mạng thông tin du lịch Việt Nam và thế giới
  Thông tin công ty - Góc báo chí - Sản phẩm - Quảng cáo - Hướng dẫn - Liên kết - Blog nhóm phát triển - Liên hệ
  Liên kết: Phiên bản tiếng Anh - Blog Nhanh